Διαδικτυακής πλατφόρμας δικτύωσης εργαζομένων – εργοδοτών.Πρόσβασις Jobs

Η Διαδικτυακής πλατφόρμας δικτύωσης εργαζομένων – εργοδοτών έχει ως στόχο την σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης και της βέλτιστης δρομολόγησης ωφελουμένων σε επιχειρήσεις για την ικανοποίηση των στόχων και των δύο πλευρών κατά τον πλέον ιδανικό τρόπο. Στην εν λόγω πλατφόρμα αναρτάται: • το προφίλ, η εργασιακή εμπειρία, τα προσόντα (τυπικά και άτυπα) • το προφίλ των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο σχέδιο δράσης, με έμφαση στις ανάγκες τους, στο προφίλ των εργαζομένων που ψάχνουν, τον κλάδο δραστηριοποίησης κ.λπ. Η πλατφόρμα επιτρέπει τόσο την αναζήτηση πληροφοριών και την εν γένει ενημέρωση αναφορικά με ευκαιρίες και διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας, όσο και την σύζευξη προσφοράς και ζήτησης.

http://jobs.as-prosvasis.org/

as-footer EU ypak