Δραση 2

Φυσική δικτύωση μεταξύ του συνόλου των μελών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την ποιοτική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου (συνολικού και ανά εταίρο), ανταλλαγή απόψεων, επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης. Τακτικές συναντήσεις εργασίας μεταξύ των εταίρων με τετράμηνη (κατ’ ελάχιστον) περίοδο επανάληψης ή όποτε κριθεί απαραίτητο. Ο τόπος συνάντησης είναι στις εγκαταστάσεις του Συντονιστή εταίρου (ΕΛΕΠΑΠ). Οι συναντήσεις έχουν χαρακτήρα workshop με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών, καλών πρακτικών ή απόψεων. Ο Επικεφαλής Εταίρος αναλαμβάνει την οργάνωση των εν λόγω workshops και προσκαλεί τους υπόλοιπους εταίρους – μέλη της Α.Σ. Η θεματολογία του κάθε workshop θα συνδιαμορφώνεται από τους εταίρους σε χρόνο επαρκή για την κατάλληλη προετοιμασία τους.

 

as-footer EU ypak