4.1 Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για την υλοποίηση των δράσεων δικτύωσης

Πλατφόρμα σύζευξης εργοδοτών – εργαζομένων και αγοραστών - Κοιν.Σ.Επ. (e-market place)

Αποτέλεσμα της εν λόγω δράσης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου εργαλείου υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον άμεσα και έμμεσα ωφελούμενο πληθυσμό που αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά, όχι μόνο στην επίτευξη των στόχων της Α.Σ. (σύζευξη προσφοράς - ζήτησης) αλλά και στην διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων αυτής (οικονομική βιωσιμότητα Κοιν.Σ.Επ.).

Παράλληλα, θα υπάρξουν και τα κάτωθι αποτελέσματα:

 • Σύζευξη εργοδοτών και εργαζομένων
 • Ενίσχυση των επιπέδων δικτύωσης εργοδοτών και εργαζομένων
 • Ενίσχυση της διαφάνειας
 • Εξοικείωση με τις ΤΠΕ
 • Συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία εργαζομένων και εργοδοτών Σύζευξη αγοραστών και Κοιν.Σ.Επ. (e-market place)
 • Ενίσχυση των επιπέδων δικτύωσης αγοραστών και προμηθευτών
 • Ολοκλήρωση συναλλαγών μέσω διαδικτύου
 • Εξοικείωση με τις ΤΠΕ
 • Εξοικονόμηση χρόνου
 • Πρόσθετα κανάλια διανομής
 • Διασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας Κοιν.Σ.Επ.

 

as-footer EU ypak