Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

9.3 Προαξιολόγηση αιτήσεων ενδιαφερόμενων

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της προαξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουμένων που θα έχουν ανταποκριθεί στην πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα δημοσιοποιηθεί (την αρχική και – εφόσον απαιτηθεί – την επαναληπτική. Στο πλαίσιο της εν λόγω ενέργειας, θα πραγματοποιηθεί μία αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων ώστε να διασφαλιστεί πως όσοι έχουν ανταποκριθεί στην Πρόσκληση, εντάσσονται στην ομάδα – στόχο. Η αξιολόγηση θα γίνει με τη χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων (όπως θα επικαιροποιηθούν στο πλαίσιο της σχετικής ενέργειας που έχει προβλεφθεί και αναλυτικά περιγραφεί ανωτέρω). Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί για τις ανάγκες της εν λόγω ενέργειας και η οποία θα αποτελείται από στελέχη και των τριών εταίρων που εμπλέκονται στη δράση. Κύρια επιδίωξη της παρούσας ενέργειας αποτελεί η αξιολόγηση των αιτήσεων του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και η διασφάλιση της (αρχικής) επιλογής μόνο εκείνων που εμπίπτουν στην συγκεκριμένη ομάδα – στόχο που θα εστιάσει το παρόν σχέδιο δράσης, όπως κατέδειξε η μελέτη της τοπικής αγοράς εργασίας. Η διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Α.Σ. και τεκμηριώνεται αναλυτικά στο παρόν σχέδιο δράσης. Η διενέργεια της προκαταρκτικής αξιολόγησης θα λάβει χώρα από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, τα μέλη της οποίας (επιστημονικό προσωπικό) θα είναι τρία.

 

as-footer EU ypak