Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

15.1 Σχεδιασμός και υποστήριξη προγράμματος κατάρτισης

Η παρούσα ενέργεια άπτεται του (επανα)σχεδιασμού και της οριστικοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, της προμήθειας και της παραγωγής πρωτογενούς ή δευτερογενούς εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και των λοιπών υποστηρικτικών εργαλείων ή ενεργειών που θα απαιτηθούν (αξιολόγηση από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, δημοσιεύσεις, αγγελίες, ανακοινώσεις κ.λπ.). Μέσα από το σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης/επιμόρφωσης, θα δοθεί η δυνατότητα στους ωφελούμενους να θεμελιώσουν άτυπα προσόντα βάσει των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων αναγκών τους και βάσει των υπαγορεύσεων της τοπικής αγοράς εργασίας. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί το βήμα που θα συγκεραστεί και θα συνδυάσει ουσιαστικά τα αποτελέσματα των δράσεων δικτύωσης και συμβουλευτικής με τους ωφελούμενους και με τους εργοδότες/ επιχειρήσεις και έχει προεξέχουσα βαρύτητα, ώστε να συνάδουν απόλυτα τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τις ανάγκες των ωφελούμενων και τους στόχους του Σχεδίου Δράσης. Επιπλέον, με τη δημιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, θα δοθεί η δυνατότητα στους ωφελούμενους να αξιοποιήσουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις πλέον σύγχρονες αντιλήψεις κατάρτισης σε νέα αντικείμενα. H εν λόγω ενέργεια θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

1. Μελέτη αποτελεσμάτων δράσεων συμβουλευτικής και εξατομικευμένων σχεδίων παρέμβασης των ωφελούμενων – τμηματοποίηση ωφελούμενων – εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών

2. Επιλογή εκπαιδευτών – εκπαιδευτικών μεθόδων - μέσων

3. Συντονισμός υλοποίησης δράσεων κατάρτισης/ επιμόρφωσης

4. Σύστημα παρακολούθησης των καταρτιζομένων

5. Σύστημα παρακολούθησης των εκπαιδευτών

6. Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης/ επιμόρφωσης – Ωρολόγιο πρόγραμμα

7. Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

8. Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης/ επιμόρφωσης

9. Τελική αξιολόγηση ωφελούμενων / Πιστοποίηση

10. Ανατροφοδότηση σχεδιασμού προγραμμάτων.

Οι ενέργειες θα υλοποιηθούν από εξειδικευμένο προσωπικό του φορέα, το οποίο έχει παρελθοντική εμπειρία από παρόμοια προγράμματα κατάρτισης σε ΕΚΟ. Σε περιπτώσεις που το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο απαιτείται υπάρχει διαθέσιμο, ο Φορέας θα προβεί σε προμήθεια σύγχρονων εγχειριδίων ή ηλεκτρονικού υλικού, το οποίο θα διατεθεί κατάλληλα στους ωφελούμενους.

 

as-footer EU ypak