Ημερολόγιο

Μαίος 2021
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις που συνήθως παίρνουν τη μορφή συνεταιρισμού. Μοιράζονται όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, όπως η ισοτιμία των συνεταίρων ως μελών, η δημοκρατική διοίκηση και η αναλογικότητα στις οικονομικές απολαβές του καθενός σύμφωνα με το ύψος των οικονομικών του δοσοληψιών με τον συνεταιρισμό. Επιπλέον, οι κοινωνικές επιχειρήσεις συχνά διαθέτουν καταστατικές προβλέψεις για την επανεπένδυση των κερδών τους ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και δίνουν μεγάλη έμφαση στην απασχόληση ατόμων που υφίστανται κάθε είδους αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Καταλαβαίνει κανείς πως οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός για ένα είδος επιχειρηματικότητας που ωφελεί πολλαπλώς την κοινότητα και τους πιο αδύνατους, αποκαθιστώντας την κοινωνική συνοχή στο τοπικό επίπεδο και δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να βιοπορίζονται αξιοπρεπώς σε μια αγορά με ίσες ευκαιρίες. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι μια πρωτότυπη μορφή επιχείρησης που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4019/2011 για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. Επιγραμματικά:

μια Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη,

κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες,

όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν, κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης,

μόνο η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους – εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις,

μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό,

τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή.

Η διανομή των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. γίνεται ετησίως ως εξής:

Η δράση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων διέπεται από οικονομικά κίνητρα. Όσον αφορά σε θέματα χρηματοδότησης, οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς επίσης μπορούν να εντάσσονται και σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για τη στήριξη της εργασίας και σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους. Επιπροσθέτως, οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και να χαίρουν ειδικής μεταχείρισης με βάση τη "Ρήτρα Κοινωνικής Αναφοράς" και δύνανται να εντάσσονται κατά την έναρξη της λειτουργίας τους σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται από την Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, τον ΟΑΕΔ και άλλους συναρμόδιους φορείς. Τέλος, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτική στήριξη, επιχορηγήσεις, χαμηλότοκα δάνεια και δωρεές οργανισμών μικροπίστωσης στα πλαίσια του προγράμματος PROGRESS Microfinance της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από κοινωνικές τράπεζες και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EuSEFs), που αναπτύσσονται από την 1/1/2014.

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

Ένταξης

Αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική ένταξη των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, δηλαδή άτομα με αναπηρίες (σωματικές, ψυχικές, νοητικές, αισθητηριακές) εξαρτημένοι ή απεξαρτημένοι, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες.

Κοινωνικής Φροντίδας

Αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού - προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού

Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

as-footer EU ypak